Hasznos Linkek

 

 

 

 

Látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa6
mod_vvisit_counterTegnap14
mod_vvisit_counterA héten47
mod_vvisit_counterElőző héten97
mod_vvisit_counterA hónapban283
mod_vvisit_counterAz előző hónapban429
mod_vvisit_counterÖsszesen1063053
Ma 2019. február 21., csütörtök, Eleonóra és Zelmira napja van. Holnap Gerzson napja lesz.

Kerti hulladék égetés szabályozása Tiszadorogma településen!!!

FacebookIWIW megosztásGoogle könyvjelzőTwitter

Ismételten felhívom a figyelmet, hogy Tiszadorogma településen kizárólag az alábbi időpontokban lehet belterületen a kerti hulladékokat elégetni:


Minden év március 15.-május 31. valamint szeptember15.- november 30.

szerda                            06.00-10.00 és 17.00.20.00 óra között,

szombaton                    06.00-10.00 és 17.00.20.00 óra között

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást!!!

A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 40. sora alapján 20.000 – 60.000,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki.

 

Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

 

Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Tiszadorogma Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről – a helyi körülmények megfelelő szabályozása érdekében, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban a következőket rendeli el:

 

I.       fejezet

Általános rendelkezések

 

1.      A rendelet célja és hatálya

 

1. §. A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának csökkentését.

2.§ A rendelet hatálya Tiszadorogma község közigazgatási területére terjed ki.

3.§ A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.

4.§ A rendelet hatálya erdő területre nem terjed ki.

 

2.      Értelmező rendelkezések

 

4.§ (1) Avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem  kerülő növényi maradvány (fű, kaszálék, falomb, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradványok).

(2) Hasznosítás:kerti hulladék komposztálása.

(3) Tároló edény: hulladékgyűjtő tartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák

 

II. Részletes rendelkezések

 

3.      Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

 

5.§ A kórokozóktól és kártevőktől mentes, egészséges kerti hulladék komposztálása, hasznosítása javasolt.

6.§ Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése az ingatlantulajdonos feladata.

 

4.      Az égetés szabályai

 

7. § (1)  Kerti hulladék égetése minden év március 15. és május 31. között, valamint szeptember 15 és november 30. között történhet szerdai és szombati napokon (amennyiben az nem ünnepnap) 06.00- 10.00 és 17.00-20.00 óra között.

(2) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl.: oltóvíz, homok, stb.)

(4) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

(5) Egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándék esetén a szomszédokat tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óráig tarthat.

(6) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben illetőleg erős szél esetén.

(7) A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető (pl. mőanyag gumi, vegyszer, festék, ezek maradványai, stb.)

(8) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező vagy bűzös segédanyag nem használható.

(9) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.

(10) Az (1) bekezdésben szabályozott időponttól való eltérést a jegyző engedélyezheti külön kérelem esetében, abban az estben, ha ez különlegesen indokolt a rendelet további rendelkezéseinek betartása mellett.

8.§ A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

9. § (1) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a jegyző engedélyével.

(2) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

(3) Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű vezetékek alatt.

(4) Tilos égetni távközlési vezetékek alatt.

(5) Védett természeti területen avar égetése tilos, indokolt esetben csak a jegyző adhat felmentést a tilalom alól.

 

5.      A szabadtéri tűzgyújtás szabályai

 

10.§  A szabadban tűzgyújtás, tüzelőberendezés-használat kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú betartásával történhet.

 

6.      Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények

 

11.§ (1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos jogszabályok - jelenleg a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet - szabályai vonatkoznak.

 

III. Fejezet

Záró rendelkezések

 

12. §  Ez a rendelet 2015. március 01- én lép hatályba.

 

Tiszadorogma. 2015. február 18.

 

Tóth Zoltán                                                                           Burainé Hajdu Éva

polgármester                                                                                jegyző